Regulamin

REGULAMIN KLUBU CENTRUM TRENINGU
Niniejszy Regulamin ustala zasady korzystania z usług oferowanych przez CENTRUM TRENINGU, którego właścicielem jest JUSTMATE s.c. Justyna i Mateusz Marek, zwaną dalej „Spółką” w klubie fitness Centrum Treningu zwanym dalej „Klubem”.
1. Niniejszy regulamin („Regulamin Klubu”) stanowi regulamin w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i określa prawa i obowiązki stron umowy o korzystanie z usług klubu CENTRUM TRENINGU
2. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie Klubu, stanowią przedmiot regulacji Regulaminu Klubowicza. Postanowienia Rozdziału I Regulaminu Klubowicza stosuje się wprost w odniesieniu do niniejszego Regulaminu Klubu.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.06.2018r.
I. Uzyskanie statusu Klubowicza
1. Klubowiczem może zostać wyłącznie osoba, która ukończyła 16 lat, zaś za zgodą przedstawiciela ustawowego Klubowiczem może zostać osoba, która ukończyła 14 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona.
2. Każdy Klubowicz otrzymuje indywidualny numer Klubowicza.
3. Dokumentem legitymującym członkostwo i tym samym prawo korzystania z usług Klubu jest karta członkowska (karnet). Karta powinna być przez Klubowicza podpisana.
4. W przypadkach wskazanych w Regulaminie Klubu, Klub może odmówić członkostwa w Klubie, wypowiedzieć Umowę lub rozwiązać Umowę bez okresu wypowiedzenia.
5. Klubowicz jest zobowiązany informować Klub o wszelkich zmianach adresu (adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, adresu mailowego).
II. Forma płatności
1. Klubowicz może dokonać zapłaty w formie gotówki albo za pomocą karty płatniczej w recepcji klubu.
2. W przypadku płatności w formie gotówki albo karty płatniczej, Klubowicz uiszcza jednorazową opłatę wpisową oraz cenę karnetu za jeden miesiąc członkostwa w Klubie.
3. Wysokość opłat za usługi świadczone przez Klub oraz opłat dodatkowych, wynika z aktualnie obowiązującego cennika dostępnego w recepcji klubu.
III. Opłaty dodatkowe
1. Dodatkowe opłaty są naliczane w następującej wysokości:
a. 20 PLN za wyrobienie duplikatu magnetycznej karty członkowskiej, także w przypadku zgubienia karty
b. 10 PLN opłata rejestracyjna.
2. W przypadku nieprzestrzegania odpowiednich postanowień Regulaminu Klubu, mogą zostać nałożone następujące opłaty:
a. 250 PLN za udostępnienie karnetu osobom trzecim.
b. 250 PLN za trenowanie bez ważnej karty członkowskiej.
IV. Ogólne warunki korzystania z Klubu
1. Prosimy o przestrzeganie naszych reguł. Regulamin Klubu ma zapewnić optymalny trening wszystkim Klubowiczom. Pracownicy Klubu w razie pytań są zawsze do dyspozycji, z uwzględnieniem zasad i wyjątków przewidzianych w Regulaminie Klubu.
2. Klub świadczy usługi w zakresie siłowni, zajęć grupowych, treningów personalnych.
3. Każdy z Klubowiczów przystępuje do ćwiczeń na własną odpowiedzialność. W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz braku istnienia jakichkolwiek przeciwwskazań do uczęszczania do Klubu, Klubowicz powinien wykonywać odpowiednie badania lekarskie oraz zasięgnąć opinii lekarza.
4. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych, Klubowicz powinien niezwłocznie poinformować instruktora/trenera przed rozpoczęciem zajęć.
5. Klubowicz korzysta z Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać wobec Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostały spowodowane przez Klub lub członków jego personelu w sposób zawiniony. W szczególności Klubowicz zobowiązany jest do wykonywania ćwiczeń zgodnie z instrukcją obsługi przyrządu lub zaleceniami trenera.
6. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Klubowicz powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez osoby zarządzające Klubem lub wynikający ze stosownych instrukcji bądź informacji. Osoby zarządzające Klubem oraz pracownicy Klubu mogą poprosić Klubowicza o opuszczenie obiektu, w przypadku:
a) gdy zachowanie Klubowicza zagraża bezpieczeństwu innych Klubowiczom, oraz porządkowi w Klubie,
b) nieprzestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników Klubu,
c) nieprzestrzegania zasad obsługi i instrukcji sprzętu znajdującego się w obiekcie, w szczególności gdy zachowanie Klubowicza grozi uszkodzeniem sprzętu, gdy zachowanie Klubowicza jest sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu Klubu.
7. Klubowicz ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należącego do Klubu.
8. W celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie Klubu wykorzystywane są kamery przemysłowe. Nagrania z monitoringu są archiwizowane przez okres 10 dni.
9. Administratorem danych, o których mowa w pkt. 8 powyżej jest JUSTMATE S.C. Justyna i Mateusz Marek. Dane są gromadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Klubu. Udostępnienie danych następuje na uzasadnione żądanie Klubowicza lub na żądanie właściwych organów.
10. Klub zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy, w przypadku powzięcia uzasadnionego przekonania o możliwości zagrożenia bezpieczeństwu Klubowiczów oraz porządkowi w Klubie.

V. Godziny otwarcia
1. Członek Klubu może, w godzinach funkcjonowania Klubu, korzystać z pomieszczeń i urządzeń Klubu.
2. Godziny otwarcia Klubu dostępne są w recepcji Klubu.
3. Klub może być przymusowo zamknięty m.in. na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych. W przypadkach, gdy zamknięcie Klubu jest planowane, Klubowicze zostaną o tym powiadomieni poprzez umieszczenie stosownej informacji w recepcji klubu.
4. Zamknięcie Klubu z przyczyn określonych w ust. 3, nie uprawnia korzystającego z Klubu do żądania zwrotu opłaty członkowskiej, o ile zamknięcie nie przekroczy dziesięciu dni w roku kalendarzowym.
5.Korzystający z Klubu zobowiązany jest opuścić Klub najpóźniej z upływem godzin jego otwarcia w danym dniu.
6. Zabrania się korzystania z wyposażenia Klubu oraz oferowanych w nim usług, jeżeli:
a) Korzystający z Klubu cierpi na problemy zdrowotne, przyjmuje leki lub inne środki, które w jakikolwiek sposób wpływają na jego zdolności fizyczne lub psychiczne;
b) Korzystający z Klubu jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych środków działających podobnie.
VI. Zachowanie
1. Funkcjonowanie Klubu oparte jest na wzajemnym szacunku, współdziałaniu, otwartości i pozytywnym nastawieniu.
2. Klubowicz zobowiązany jest do przestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników Klubu.
3. Klubowicz zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.
4. W przypadku nieobecności pracowników Klubu, Klubowicze zobowiązani są do przestrzegania przyjętych zasad porządku i bezpieczeństwa, w szczególności zasad określonych w Regulaminie Klubu oraz instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń znajdujących się w Klubie.
5. Klubowicze  zobowiązani są ponadto do przestrzegania wszelkich regulaminów i przepisów porządkowych obowiązujących na terenie GOTSiR NAUTICA.
6. Jeżeli Klub został pociągnięty do odpowiedzialności lub naprawił szkodę powstałą na terenie GOTSiR NAUTICA w związku z działaniem lub zaniechaniem Klubowicza, wynikającym z niezastosowania się do treści regulaminów i przepisów porządkowych, przysługuje mu prawo regresu do Klubowicza, odpowiadające wysokości roszczenia oraz poniesionych kosztów.
7. Agresywne zachowanie, naruszenie zasad porządku w Klubie lub obiekcie, w którym znajduje się Klub, lub naruszanie niniejszego Regulaminu Klubu, upoważnia Klub do poproszenia o opuszczenie Klubu lub obiektu przez Klubowicza i wykluczenie go z Klubu Centrum Treningu, a tym samym stanowi rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Klub zwraca Klubowiczowi wartość opłat uiszczonych za okres, w którym nie przysługują mu uprawnienia członkowskie, z zastrzeżeniem, iż opłata za miesiąc, w którym doszło do rozwiązania umowy nie podlega zwrotowi ani proporcjonalnemu zmniejszeniu (kara umowna). Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Klub odszkodowania w wysokości przewyższającej jej wysokość i odpowiadającej rzeczywistej szkodzie poniesionej przez Klub.
8. Za wszelkie szkody powstałe z winy Klubowicza na terenie Klubu oraz obiektu, w których zlokalizowany jest Klub, odpowiada Klubowicz.
VII. Treningi Personalne
1. Do prowadzenia treningów personalnych w Klubie uprawnieni są wyłącznie trenerzy personalni Klubu Centrum Treningu.
2. Z treningów personalnych może korzystać tylko osoba, która jest aktywnym Klubowiczem Centrum Treningu.
3. Centrum Treningu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas realizowanego Treningu.
4. Integralną częścią Treningu jest wstępna konsultacja, która ma charakter wywiadu, przeprowadzanego w celu zebrania informacji o aktualnym stanie zdrowia Klubowicza, zainteresowanego zakupem usługi Treningu.
5. Klubowicz ma obowiązek podać prawdziwe i maksymalnie wyczerpujące informacje na temat swojego stanu zdrowia. Trenerzy Personalni oraz Klub nie biorą odpowiedzialności za ewentualne szkody lub urazy, których może doznać Klubowicz, a które są wynikiem zatajenia przez niego informacji o przeciwwskazaniach zdrowotnych.
6. Trener Centrum Treningu po przeprowadzeniu konsultacji wstępnej ma prawo odmówić wykonania usługi, jeżeli w jego opinii istnieją przeciwwskazania do podejmowania przez Klienta aktywności fizycznej lub zaobserwowane dysfunkcje nie mieszczą się w jego kompetencjach i kwalifikacjach trenerskich.
7. Zakup Treningów jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Klubu i Klubowicza.
8. Pakiety Treningów można zakupić jedynie w Recepcji Klubu.
9. Treningi zakupione po 1.06.2018. posiadają określony poniżej termin, w którym należy je wykorzystać:
a. Pakiet 1 Treningu personalnego ważny jest 5 dni od daty zakupu
b. Pakiet 4 Treningów personalnych ważny jest 20 dni od daty zakupu
c. Pakiet 8 Treningów personalnych ważny jest 30 dni od daty zakupu
10. Zakupione pakiety treningów personalnych nie podlegają zwrotowi.
11. Klubowicz może scedować zakupiony pakiet innej osobie, pod warunkiem, że ma ona konto zgodnie z pkt 2.
12. Klubowicz może odwołać umówiony trening personalny na min. 24 godziny przed jego rozpoczęciem, informując o tym trenera przez SMS. Trening odwołany mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uznaje się za realizowany i jego równowartość nie zostaje zwracana.
13. Klubowicz, który odwołał trening, zgodnie z pkt. 12, ma obowiązek w ciągu kolejnych 24 godzin umówić z trenerem nowy termin. W przypadku, gdy Trener nie ma wolnych terminów w dacie obowiązywania ważności pakietu, trening uznaje się za zrealizowany, a jego równowartość nie zostaje zwracana. Trener może jednak w uzasadnionym przypadku podjąć zgodzić się na realizację odwołanego treningu po dacie obowiązywania pakietu.
14. W przypadku losowym, który uniemożliwia Klubowiczowi realizację pakietu w terminie podanym w pkt. 9, decyzję o przesunięciu daty ważności pakietu, podejmuje Trener.
15. Jeżeli Trener z powodów losowych nie może zrealizować sesji treningowych w terminie określonym w pkt. 9, termin ten ulega przesunięciu o okres nieobecności Trenera.
16. Klient zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich ankiet, formularzy, kwestionariuszy osobowych, których wypełnienie zlecił trener personalny CENTRUM TRENINGU w celu uzyskania jak największej ilości informacji w celu dostosowania odpowiedniej formy aktywności fizycznej.
17. W przypadku rozwiązania umowy przez Klub z trenerem, który prowadził dany pakiet treningów, Centrum Treningu zobowiązuje się zapewnić Klubowiczowi zrealizowanie wykupionych sesji treningowych u innego Trenera.
18. Klubowicz nie może prowadzić działalności gospodarczej w Klubie. W szczególności zabroniona jest sprzedaż treningów personalnych oraz ich prowadzanie w Klubie.
VIII. Postępowanie ze sprzętem
1. Sprzęt musi być wykorzystywany tylko do ćwiczeń, do których jest przeznaczony.
2. Hantle muszą być odkładane na stojak. Nie wolno rzucać hantli z wysokości.
3. Każde urządzenie po jego użyciu powinno być odłożone na swoje miejsce.
4. Urządzenia/hantle/maszyny w trakcie przerwy między ćwiczeniami, udostępnia się innym Klubowiczom tak, aby mieli do nich swobodny dostęp.
5. Maszyny należy oczyścić/zdezynfekować po ich użyciu za pomocą płynu i ręczników papierowych dostępnych w Klubie.
6. Wszelkie usterki i uszkodzenia sprzętu powinny być niezwłocznie zgłoszone pracownikom Klubu.
IX. Odzież
1. Członek Klubu w trakcie treningu powinien być ubrany w odzież treningową oraz czyste obuwie sportowe zakrywające palce i pięty. Trening w obuwiu używanym na zewnątrz, na boso lub w sandałach, klapkach, w ubraniu roboczym albo w jeansach jest zabroniony.
2. Nie wolno trenować bez koszulki. Ubranie treningowe powinno zasłaniać klatkę piersiową.
3. W celu zachowania higieny i zaleceń konserwacyjnych sprzętu wymagane jest korzystanie z ręcznika.
X. Wejście do Klubu
1. Pierwsze wejście do klubu jest bezpłatne.
2. Każda osoba wchodząca do klubu zostaje zarejestrowana w systemie obsługi klienta Klubu.
3. Karta członkowska ma formę karty z kodem magnetycznym umożliwiającej wejście do Klubu. W przypadku zgubienia karty, Klubowicz powinien poinformować o tym niezwłocznie pracownika Klubu. Wyrobienie nowej karty magnetycznej nastąpi po weryfikacji danych osobowych i numeru Klubowicza oraz uiszczeniu opłaty za wyrobienie duplikatu (20zł).
4. Klubowicz okazuje kartę członkowską (karnet) przy każdorazowym wejściu do Klubu.

XI. Zasady korzystanie z strefy siłownia/cross
1. Korzystający ze Strefy Siłownia/cross zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i do przestrzegania go.
2. Ze Strefy Siłownia/cross mogą korzystać osoby pełnoletnie a także osoby, które ukończyły 16-ty rok życia za zgodą opiekuna prawnego.
3. Na Strefie Siłownia/cross obowiązuje strój sportowy, czyste obuwie zmienne oraz Niniejszy Regulamin Strefy Siłownia/cross reguluje zasady korzystania z siłowni.
4. Na Strefie Siłownia/cross obowiązuje nakaz korzystania z własnego ręcznika.
5. Obowiązkiem każdego Korzystającego ze Strefy Siłownia/cross jest bezwzględne wykonywanie zaleceń instruktorów i trenerów.
6. Po każdym ćwiczeniu w Strefie Siłownia/cross należy odłożyć sprzęt na miejsce.
7. W Strefie Siłownia obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia szklanych naczyń z napojami.
8. Strefa Siłownia/cross powinna zostać opuszczona przez Korzystającego na 15 minut przed zamknięciem klubu.
9. Na Strefie Siłownia/cross obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów lub zażywania środków odurzających.
10. Zabrania się wstępu na Strefę Siłownia/cross osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
11. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia lub niepokojących objawów w trakcie ćwiczeń (bóle różnego pochodzenia) należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i zgłosić dolegliwości personelowi Strefy Siłownia/cross.
12. Ryzyko związane z możliwością powstania urazów ponosi wyłącznie Korzystający ze Strefy Siłownia/cross.
13. Centrum Treningu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki zawinione przez Korzystającego ze Strefy Siłownia, a także za uaktywnienie i zaostrzenie się jednostek chorobowych Korzystającego ze Strefy Siłownia.
14. Korzystający ze Strefy Siłownia ma obowiązek zapoznać się z instrukcją użytkowania sprzętu znajdującego się na Strefie Siłownia.
XII. Zajęcia Grupowe

1. Zajęcia grupowe w Klubie prowadzone są wyłącznie przez instruktorów współpracujących z Klubem CENTRUM TRENINGU.
2. Klubowicze uczestniczą w zajęciach dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.
3. Na zajęcia grupowe obowiązuje wcześniejszy zapis. Zapisu można dokonać przez stronę w Recepcji Klubu: osobiście oraz telefoniczne.
4. Jeżeli Klubowicz nie może stawić się na zajęcia, na które się zapisał, to zajęcia popołudniowe można odwołać najpóźniej do godz. 14:00 w dniu zajęć, a rezerwację na zajęcia poranne do godz. 19:00 dnia poprzedzającego zajęcia. Niezgłoszenie nieobecności traktowane będzie jako wykorzystane i sprzedane (w przypadku karnetu limitowanego ilością wejść, wiąże się ze ściągnięciem wejścia, a karnetu OPEN zostanie skrócony termin ważności o jeden dzień).
5. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest ograniczona. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest uzależniona od możliwości lokalowych oraz specyfiki zajęć.

XIII. Muzyka/ używanie telefonów komórkowych

1. Słuchanie innej muzyki niż ta, która gra w Klubie, wymaga używania słuchawek. Zabronione jest samodzielne odtwarzanie muzyki np. przez głośniki od telefonu komórkowego.
2. Rozmowy telefoniczne powinny być ograniczone do niezbędnego minimum.
3. Nie wolno robić zdjęć lub filmować w Klubie pozostałych Klubowiczów bez ich zgody.
XIV. Doping i inne środki
1. W pomieszczeniach Klubu oraz na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, narkotyków, czy innych podobnych substancji, a także przychodzenia w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków. Obowiązuje też bezwzględny zakaz sprzedaży w/w używek.
2. W razie stwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia spożywania lub sprzedaży przez Klubowicza jakichkolwiek środków, o których mowa w punkcie powyżej, zostanie powiadomiona Policja.
XV. Przebieralnia/szatnia oraz rzeczy przyniesione
1. Szafki nie są własnością Klubowiczów i muszą być opróżnione po skończonym treningu lub zakończeniu korzystania z usług oferowanych przez klub.
2. Nie wolno wnosić torebki, kurtki lub innych prywatnych rzeczy, niezwiązanych z treningiem, na obszar ćwiczeń.
3. Zabrania się wnoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych, a także innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby powodować trudności w korzystaniu z Klubu innym Klubowiczom, albo też mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia lub zdrowia.
4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach i na terenie Klubu.
5. Zabrania się pozostawiania w szafkach rzeczy wartościowych takich jak w szczególności: pieniądze, klucze, biżuteria, telefon komórkowy, inne urządzenia elektroniczne, dokumenty identyfikacyjne oraz dokumenty potwierdzające uprawnienia lub zobowiązania podmiotów.
6. Korzystający z klubu zobowiązany jest niezwłocznie po zakończeniu ćwiczeń lub korzystania z usług oferowanych przez Klub opróżnić szafkę.
7.Zabrania się pozostawiania w szafce jakichkolwiek rzeczy po wyjściu z Klubu.
8.Szafki nie opróżnione do chwili zamknięcia Klubu zostaną otwarte i opróżnione przez personel Klubu.
9.Pozostawienie przez członka klubu rzeczy w Klubie, w tym w szafce nie prowadzi do zawarcia pomiędzy Spółką a Członkiem Klubu jakiejkolwiek umowy, w szczególności umowy przechowania określonej w ustawie z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn.zm.).
XVI. Ochrona Danych Osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest JUSTMATE s.c. Justyna Adamczyk i Mateusz Marek ul. Bogumińska 31, 44-350 Gorzyce NIP 6472582136.

XVII. Informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ. Urz .UE. L 2016.119.1), Administrator Danych Osobowych (ADO) informuje, że:
1. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, poprawiania danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, cofnięcia, usunięcia czy bycia zapomnianym.
2. Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do realizacji w/w celu. Nie wyrażenie zgody skutkuje dalszym zaprzestaniem realizacji w/w celu w jakim oświadczenia ma być wyrażone.
3. Podane dane osobowe nie będą w żaden sposób poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowane.
4. Podane dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom przetwarzającym (Firma Fitnet, księgowość - Kancelaria Prawna Kazimierz Grzywacz), jeżeli tego będzie wymagała realizacja dalszych zadań związanych z w/w celem.
5. Podane dane osobowe będą przetwarzane w postaci papierowej i elektronicznej.
6. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione przez ADO.
7. Zgoda wyrażona jest do czasu jej odwołania.
8. Przysługuje Pani/Panu możliwość skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Osobami odpowiedzialnymi za przetwarzanie danych osobowych są: Justyna i Mateusz Marek, adres e-mail: justynam.dietetyk@gmail.com
 

Kontakt

Centrum Treningu

ul. Bogumińska 31
44-350 Gorzyce

tel.:792 092 292
e-mail:centrumtreningugorzyce@gmail.com

Godziny otwarcia:

Pn - Pt:7:00 - 22:00
Sb:9:00 - 20:00
Nd:9:00 - 17:00